ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE, ŽIADOSŤ O DODATOK K ZMLUVE, ŽIADOSŤ O TECHNICKÚ ZMENU, ŽIADOSŤ O MONTÁŽ MERADLA

 
*:
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú predkladá žiadateľ v prípadoch: - pripojenia nového odberného plynového zariadenia, napr. novostavba alebo stavba, ktorá nebola v minulosti plynofikovaná, - ďalšieho fakturačného meradla v rodinnom dome, - po odpojení z dôvodu neoprávneného odberu
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú predkladá žiadateľ v prípadoch zmien na odbernom plynovom zariadení v plynofikovanej nehnuteľnosti (napr. zmena počtu spotrebičov, zmena umiestnenia meradla alebo ďalšie fakturačné meradlo v bytovom dome/polyfunkčnom objekte
 
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú predkladá žiadateľ, ktorý požaduje montáž meradla po tom, čo zrealizoval všetky činnosti uvedené v Zmluve o pripojení. Ide o prvú montáž meradla po vybudovaní pripojovacieho plynovodu (prípojky).
 
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú predkladá žiadateľ v prípade žiadosti o demontáž meradla pred realizáciou technickej alebo obchodnej zmeny na existujúcom odbernom mieste . Technickou zmenou sa rozumie preložka/skrátenie/predĺženie pripojovacieho plynovodu, zmena počtu spotrebičov alebo nahradenie existujúcich spotrebičov novými so spotrebou odlišnou od pôvodných spotrebičov. Obchodnou zmenou sa rozumie zmena tarify odberu zemného plynu. Napr. prechod z kategórie domácnosti do kategórie maloodber ,alebo z kategórie maloodber do kategórie stredne odber a pod.
 
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú predkladá žiadateľ v prípade montáže meradla po realizácii technickej zmeny na odbernom plynovom zariadení. Technickou zmenou sa rozumie preložka/skrátenie/predĺženie pripojovacieho plynovodu, zmena počtu spotrebičov alebo nahradenie existujúcich spotrebičov novými so spotrebou odlišnou od pôvodných spotrebičov. Žiadosť sa predkladá v prípade, ak v súvislosti s realizáciou technickej zmeny došlo k demontáži meradla zemného plynu.
 
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú vypĺňa žiadateľ v prípade montáže meradla po predcházajúcej demontáži z dôvodu neplatenia za odber zemného plynu, alebo ak bolo meradlo zemného plynu zdemontované z dôvodu ukončenia zmluvy o odbere zemného plynu. Formulár nie je možné použiť pre meradlá s odberom zemného plynu väčším ako 10 m³/hod
 
Žiadosť v stanovenej forme, ktorú vyplňa žiadateľ v prípade montáže meradla po predcházajúcej demontáži z dovodu neplatenia za odber zemného plynu, alebo ak bolo meradlo zemného plynu zdemmontovaného z dovodu ukončenia zmluvy o odbere zemného plynu. Formulár nie je možné použíť pre meradlá s odberom zemného plynu menší ako 10 m3/hod
 
 
*Typ dodatku:
 
* :
Jednoznačný identifikátor, ktorý sa skladá z presne 10 znakov – v tvare 7XXXXXMMRR, 4XXXXXMMRR, 5XXXXXMMRR alebo 8XXXXXMMRR uvedený vpravo hore Vašej Zmluvy o pripojení.
 
Pre účely kompletného vyplnenia formuláru si pripravte nasledujúce prílohy:
 
  • Povinná príloha – List vlastníctva alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností
 
* takto označené položky sú povinné
 
 
loading

Spracovanie požiadavky môže trvať dlhšiu dobu, prosím, čakajte.